ලයිට් කැපිල්ල කුමන්ත්‍රණයක්

Upali Tissa Vitharana (
úÿ,sh úikaê lsÍu l=uka;%Khla nj ;siai ú;drK uy;d wo ^15& tka'tï' fmf¾rd uOHia:dkfha meje;s iudcjd§ ck;d fmruqfKa udOH yuqfõ§ lshd isáfhah'

wod< úÿ,s ì|jeÜàu isÿ lrkq ,nkafka fm!oa.s,l úÿ,s n,d.drj,ska úÿ,sh ,nd.ekSug fm<Uùug l=uka;%KldÍ msßila úiska hehs mejiQ ú;drK uy;d tfia úÿ,s ì|jeàu ksid miq.sh ld,fha§ fm!oa.,sl úÿ,s n,d.drj,ska tla tallhla remsh,a 40 isg 70 olajd ñ,lg f.k we;s njo lshd isáfhah'

miq.sh udi yh ;=< uq¿ Èjhskgu úÿ,sh úikaê jQ wjia:d ;=kla jd¾;d jk njo Tyq i|yka lf<ah'

tfiau c,dYj, j;=r we;s njo ú;drK uy;d mejiSh'

;jo" úÿ,s ksfhdacH wud;Hjrhd È.ska È.gu Ökhg fodia mjrñka isák nj;a" th Ök - ,xld in|;d ì|jdàug fya;=jkq we;ehso Tyq lSh'

ìh.u isÿjQ msmsÍu ksid uq¿ Èjhskgu úÿ,sh úikaêúh fkdyels njo lS ta uy;d ;ud wud;Hjrhl=j isá wjêfha§ úÿ,sn, wud;HxYfha úfYaI lñgqjl isá nj;a" ta wjia:dfõ úÿ,sh .shúg th wdjrKh jk wdldrfha uDÿldx.hla ksmojQ nj;a th oeka l%shd;aul fkdjk nj;a Tyq mejiSh'
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...