ඔලුවෙන් හිටගත් මන්ත්‍රී

up side down manthim<d;a md,k ue;sjrKh mj;ajk f,i n,lrñka wU.uqj m‍%dfoaYSh iNdfõ ysgmq uka;%Sjrfhla wU.uqj m%dfoaYSh iNd m%Odk ld¾hd,h bÈßmsg lka‍odmá me<o TÆfjka isg f.k úfrdaO;djhl ksr; ù ;sfí'

úisrejdyer we;s m<d;a md,k wh;kj, kej; m<d;a md,k ue;sjrKh mj;ajk f,i n,lrñka wU.uqj m%dfoaYSh iNdjfõ ysgmq m%dfoaYSh iNd uka;%s fy,m%sh kkaordc uy;d úfrdaO;djhl ksh<S isáhs'
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...