මස්කටු කාපු රසිකයා..!

rð; ysrdka pdñlr lafIa;%fha ckm%sh kula' k¿fjla jqK;a rð; ks;r fofõf,a ix.S; m%ix. i|yd úfoia.; fjkjd' ,xldfõ fõjd msgrgl fõjd l,dlrejka /iajk ;eka ri id.rhla jf.a' Tjqka lshk rinr l;d jf.au t;ek uOqú;la kï fkdjrÈk ;rï' wfma l;d kdhlh;a uOqú;ska imamdhï jk fj,djl mqxÑ mfya idohl § Tyq uqyqK mE wmqre l;djla fy<s l<d'

wms vqndhs m%ix.hlg .shmq fj,djl t;ek isá l,dlrejkag fmdä uOqú;la iqodkï lr ;snqKd' b;ska wms lÜáh tl;= fj,d m%ix.h w;r;=r uOqú; f;d,.Ejd' nhsÜ tlg iqodkï lr ;snqfKa Ñlka fvj,a' f.dvla wh uOqú;g jvd ri ne¨‍fõ Ñlka fvj,a tl' wms ldmq uiaj, lgq wi, ;snqKq maf,aÜ tllg f.dv .y,d ;snqKd'

wms úúO foa .ek l;d nia lrñka isák w;r;=r t;ekg vqndhs fjfik rislfhla wdjd' thd fyd|gu uOqú; wrf.khs ysáfha' wms;a tlal <Õska b|f.k ;j;a uOqúf;ka imamdhï fjkak Tyq mgka .;a;d' wms l,d bj;a lr ;snq uialgq mSßishg w; ouñka lkak mgka .;a;d' wmsg;a lr lshd .kak fohla keye' lk fndk fj,djg ñksiaiq wuq;=hsfka' wms ldmqjd lsh, lshkak;a neye' lrndf.k ysáhd'

fldfydu yß uia lgq maf,aÜ tflka Nd.hlau fï rislhd îu;skau ld oeuqjd' b;ska fudkjd lrkako wms;a Tfya yskdfjù ysáhd" udOH i.hka iuqyhla ueoafo yskd fjù ta l;dj lshmq rð;u wi, ;snq uia mSßishlg w; odud uia lene,a,la w;g wrf.k lgg od.;a;d' fyd|u foa ;uhs n,k úg th;a idohg wd wuq;af;la ldmq uia lÜgla ùu'"
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...