වැඩිම අලිපැටව් මහරගමන්

maharagama elephants
ix.Kk jd¾;dj,g wkqj miq.sh ld,fha jeä jYfhka w,s megõ bm§ we;af;a uyr.u wdY%s; j nj mßirfõ§ ;s,la ldßhjiï uy;d i|yka lrhs'

Tyq fï nj mejiQfõ ¥IK úfrdaë fmruqK miq.sh od meje;a jQ udOH yuqfõ § h' kS;s úfrdaë f,i w,s megõ <Õ ;nd .ekSu ms<sn| .fõYKd;aul jd¾;djla tys § Tyq úiska bÈßm;a lr ;sfí'

ta ms<sn| jeäÿr woyia oela jQ ;s,la ldßhjiï uy;d ˜‍ix.Kk jd¾;d wrf.k ne¨‍ju myq.sh ldf,a ,xldfõ jeämqru w,s megõ bmÈ,d ;sfhkafka Th uyr.u wdY%s; j'

tfyu ;uhs fmd;a m;aj, igyka fjkafka' fï w,s megõ  uyr.u wdY%s; j iS>%fhka j¾Okh jqkd fkfjhs j¾Okh flfrõjd' lef,a bkak uõ we;skakg fjä ;sh,d ur,d meáhj Wiaika weú,a,d uõ.=K .ek nK foik yduqÿrejre mkai,aj, ;shd .;a;d' ta ú;rla fkfjhs" tfyu f.ak w,s megõ úl=Kqjd" tfyu f.ak w,s megjqkag fydr Wmamekak yomq ksid ;uhs uyr.u wdY%s; j myq.sh ldf,a w,s megõ jeämqru bmÿkd lsh,d jd¾;dj, i|yka fjkafka'

ysgmq ckdêm;sjrhd ikakia m;%hlska w,s 06 fofkla §,d ;sfhkjd' fï w,s megõ ikakia m;%hlska §,d ;sfhkafka ;ukaf.a mjqf,a {d;Skag iy ys;j;=kag' wms wykjd ikakia m;%j,ska fï rfÜ w,s fokafka fldfydu o@ wmamÉÑ ;ukaf.a orejka nQof,a fnokjd jf.a ;ukaf.a wdrlaIlhskaghs ys;j;=kaghs mq;dghs u,a,sghs w,s fno,d §,d'

oeka úksiqre ;s,sK .uf.a <Õ kS;s úfrdaê w,s meáfhla bkakjd oeka t;fldg w,s meáfhla ;shdf.k bkakjd lsh,d Wvqfõ Oïudf,dal w;awvx.=jg .;a; kï wehs ;s<sK .uf.a w;awvx.=jg .kafka ke;af;a@ Wvqfõ Oïudf,dalhs ;s<sK .uf.ahs w;r fjki fudlla o @ kS;sfha ;sfhk fjkila wehs@ tfykï fuhd w;avx.=jg .kafka ke;af;a@

fï w,s megõ .ek iúia;rd;aul .fõIK jd¾;djla fï fjfldg ÿIK úfrdaë fmruqK úiska wod, n,OdÍkag fhduq lr,d ;sfhkafka' wms lshkjd fï rchg jydu fï kS;s úfrdaê w,s cdjdru .ek mq¿,a mÍlaIKhla lrkak lsh,d˜‍ hkqfjka i|yka lf<a h'
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...