කුලියාපිටියේ දරුවා පරිවාසයට Audio

akila viraj
tÉwhsù wdidÈ; njg me;sr .sh wi;H m%pdrhla fya;=fjka wOHdmkh wysñj isák l=,shdmsáfha orejd ujf.ka fjka fldg mßjdi Ndrhg .ekSu i|yd wêlrK ksfhda.hla ,nd .ekSug n,dfmdfrd;a;= jk nj wOHdmk wud;H wls, úrdÊ ldßhjiï mjihs'

orejdf.a ujg tÉwhsù wdidokh ù we;s nj l=,shdmsáh l,dm wOHdmk wOHlaIljrhd ;udg lshd isá nj mjik wOHdmk wud;Hjrhd ta fya;=fjka orejd ujf.ka fjka fldg ;eìh hq;= njhs i|yka lf<a'

zzujg tÉwhsù ffjrih YÍr .; fj,d kï meyeÈ,sju orejg;a" fudlo orejd ksod .kafka wehf.a welfha' wms ta m%foaYfha ksid okakjd ta uj iy ta lghq;= fjk wdldrh' ta ksid ;uhs wms ne¨‍fõ orejdj mßjdih Ndrhg .kak' kuq;a uj bv §,d keye'zz

orejdf.a uj mjikafka ;udg tÉwhsù wdidokh ù fkdue;s njhs'ujg tÉwhsù wdidokh ù w;aoehs hkak iïnkaOfhka cd;sl ,sx.dY%s; frda. iy taâia u¾ok jevigyk lsis;a m%ldY fldg fkdue;'

orejd iy uj iïnkaO lr .ksñka udOH ixo¾Yk meje;aùug ;udg Wjukdjla fkdue;s nj;a wOHdmk wud;Hjrhd lshd isáfhah'

zzfudlo wfma m%foaYfha" úfYaIfhkau ug j.lSula ;sfnkjd' ,laI ;=klg jeäh ukdm wrf.k udj md¾,sfïka;= weßfha ta m%foaYfha ck;dj .ek is;k ksidzz

wjg jd;h yryd fyda iam¾Yh yryd tÉwhsù jhsrih wdidokh fkdjk nj ffjoH u;hhs'
wkdrlaIs; ,sx.sl yeisÍï" reêr mdrú,hkh" ÔjdKqyrKh fkdl< tkak;a lgq Ndú;h yd wdidÈ; ujl f.a uõlsß îu yryd ffjrih YÍr .; jk njhs mq;a;,u Èia;%sla ,sx.dY%s; frda. tallfha m%OdkS ffjoH tkawd¾ wurÔj mjikafka'

fï w;r fikiqrdod orejd fjfik ksjig meñ‚ ksfhdacH wud;H rkacka rdukdhlf.a cx.u ÿrl:kh Tiafia iïnkaO jQ ckdêm;s ffu;%smd, isßfiak orejdf.a ujg lshd isáfha wdKavqj ueÈy;a ù orejdf.a mdi,a wOHdmkh iqrlaIs; lrk njhs'

zwms biaflda, m%Yafka úi|,d fokakï' ta .ek nh fjkak tmd' oekqula ke;s whfka ´lg úreoaOj lE .ykafkaz ckdêm;sjrhd ÿrl:kh Tiafia i|yka lf<ah'

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...