රොෂාන්ගේ අලුත්ම පෙම

Roshan Pilapitiya new Love revealed
frdIdka ms,msáh iy p;=ßld mSßia l,d f,dalfha ckm%sh fmïj;=ka hqj,la f,i l,la l;dnyg ,la jqKd'

miqj fï wdor iïnkaO;d ì£ .sh w;r  bka wk;=rej frdIdkaf.a wdor iïnkaO;d ms<sn|j lafIa;%fha l;d fkdjqKq ;rï'fï w;r frdIdka ms,msáh yd iïnkaO PdhdrEm lsysmhla iqkd,s r;akdhlf.a f*ianqla .sKqug óg meh lsysmhlg fmr tla lr ;sfnkjd'

tys i|yka jkafka ˜‍ Roshan’s Pre-Birthday Surprise Celebrations ˜‍ f,ihs'fuu PdhdrEm w;r frdIdka" iqkd,s r;akdhlg flala ljk PdhdrEmhla o olakg ,efnkjd'tu PdhdrEm my;ska oelafjkjd'

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...