එක්නැලිගොඩගේ හඬ පටයක්

Prageeth Eknaligoda Telephone Discussion. Prageeth Eknaligoda Telephone Discussion
ysgmq ckdêm;s uyskao rdcmla‍I uy;d we;=¿ tjl rcfha n,OdÍka úfoia .; fjoa§ ó.uqj m‍%foaYfha ksjil isg tu .=jka hdkdjg ñihs, m‍%ydrhla t,a, lrk ie,iqula wvx.= y~ mghla wka;¾cd,fha yqjudre fjñka ;sfí'

udOHfõÈfhl= nj lshk m‍%.S;a tlake,sf.dv yd fldá ;‍%ia;fhl= w;r fuu idlÉpdj isÿj we;ehso mjik tu jd¾;d wmrdO mÍla‍IK fomd¾;fïka;=j fj;o fuu y~ mgh ,nd § we;ehso oelafjhs'
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...