බංග්ලාදේශය අවසන් සටනට

Y%S ,xldj fukau mdlsia;dkhg ;j;a ;r.hla b;sßj ;sìh§ wdishdkq l=i,dk mkaÿjdr úiaihs20 l%slÜ ;r.dj,sfha wjika uyd ;r.hg iqÿiqlï ,nd.ekSug i;aldrl nx.a,dfoaY lKavdhu wo ^02od& iu;aúh' ‍fYa¾ nx.a,d l%Svdx.Kfha mej;s ;r.dj,sfha 08 jeks ;r.fhka mdlsia;dk lKavdhu lvq¨‍ 05lska mrdch lrñka Tjqka fuu wjia:dj Wodlr.;ay' ta wkqj Y%S ,xldjg fukau mdlsia;dkhg ;r.dj,sfhka bj;aùug isÿúh'

1984 jif¾ wdrïN jQ wdishdkq l=id,k ;r.dj,s b;sydifha nx.a,dfoaYh wjika uyd ;r.hg iqÿiqlï ,enQ fojeks wjia:dj fuh jk w;r" wjika jrg 2012 jif¾ Tjqka iqÿiqlï ,nd ;snq‚'

;r.dj,sh wdrïN lrñka meje;s m<uq ;r.fhka bkaÈhdj yuqfõ mrdch jQjd yefrkak Y%S ,xldj" tlai;a wrdì tó¾ lKavdhu nx.a,dfoaYh úiska mrdch lrkq ,eîh'

mdlsia;dk lKavdhfuka t,a, jQ ,l=Kq ,l=Kq 129 l b,lalhg ms<s;=re bksu l%Svdl< nx.a,dfoaY ms;slrefjda ;r.fha 19'1 jeks mkaÿjdrfha§ lvq¨‍ 05la oeù tu b,lalh miqlr hdug iu;aúh'

miq.sh ;r. lsysmfha ,l=Kq w;r fkdisá fi!uH i¾ld¾ wjYHu fudfydf;a l%shd;aul fjñka ,l=Kq 48la /ialr id¾:l wdrïNhla ,ndÿka w;r" th bÈßhg /f.k .sh uyuq,a,d ^22& yd uIard*s fud¾gdid ^12& bksu ch.%yK lrd /f.k .sfhah'

ldisfha jdish Èkd m<uqj mkaÿjg myrÿka mdlsia;dk lKavdhug mkaÿjdr 20 wjidkfha lvq¨‍ 07 la oeù /ialsÍug yelsjQfha ,l=Kq 129 la mu‚'

nx.a,dfoaY mkaÿ hjkakka bÈßfha wvmK jQ mdlsia;dk bksug wNsudkhla tlal< i¾*dia wyuâ mkaÿ 42l§ fkdoeù ,l=Kq 58 la /ialsÍug iu;ajQ w;r" tu bksug yfha myr 02 la yd y;f¾ myr 05 la wk;¾.; úh' Tyqg wu;rj fIdhsí u,sla ,l=Kq 30lska odhl jQ w;r" i¾*dia iu.ska Tyq mkaÿ 44l§ ,l=Kq 70 la úYsIag in|;djla f.dvk.d mdlsia;dkq bksu ;r.hla ,ndÈh yels ,l=Kq ixLHdjla lrd /f.k .sfhah'

;r.fha ùrhd f,i fi!uH i¾ld¾ iïudk Èkd.;af;ah'

fuu ;r.h keröu i|yd nx.a,dfoaY w.%dud;H fYala yiSkd meñK isáhdh'

l%slabkaf*da ,l=Kq mqjrej

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...