ලංකාවටත් විදුලි දුම්රිය

Nimal Siripala de Silva
oekg Èjhsk mqrd ;sfnk ÿïßh ud¾. moaO;sh kùlrKh lsÍfuka miq úÿ,s ÿïßh fiajdjka wdrïN lsÍug mshjr .kakd nj m%jdyk yd isú,a .=jka fiajd weue;s ksu,a isßmd, o is,ajd uy;d mejiSh'

jir ishhlg;a jvd mer‚ wfma rfÜ ÿïßh ud¾. moaO;sh kúlrKh lsÍfï lghq;= wdrïN lsÍug j;auka rch lghq;= lr ;sfnk nj o weue;sjrhd i|yka lf<ah'
weue;sjrhd fuu woyia m< lf<a remsh,a ñ,shk wiQmyl úhoulska bÈ l< je,a,j;a; ÿïßh md,u ksÍlaIKh l< wjia:dfõ§h' óg wu;rj ;j;a md,ï 6la fï jk úg bÈfjñka mj;sk nj;a ta i|yd fn,aðhï rcfha iyk Kh moku u; remsh,a ñ,shk 680 l uqo,la jeh lsÍug rch mshjr f.k ;sfnk nj;a" weue;sjrhd mejiSh' weue;sjrhd fudfiao mejiSh' wmg ;sfnkafka h,a mek .sh ix{d moaO;shla fuu ix{d moaO;sh miq.sh lsisu rchlska kùlrKh lr keye'

tu ksid ks;r ks;r fuu ix{d moaO;sfha fodaI we;sjkjd fï ksid ÿïßh .ukg ndOd we;sùfuka u.S ck;dj wmyiq;djhg m;ajkjd ' tfia jq úg Tjqka fodia lshkafka mj;sk rchghs' ta ksid kj ;dlaIKfhka hq;a ÿïßh ud¾. ix{d moaO;shla iú lsÍu i|yd wdishdkq yd hqfrdamsh ;dlaIK fiajdjka ,nd .ekSug fï jk úg lghq;= lr ;sfnkjd' ta i|yd úfYaI{hka f.kajd YlH;d wOHhk wdrïN lsÍug lghq;= lr ;sfnkjd ' fuhg leìkÜ wkque;sho ,eì ;sfnkjd'
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...