රාජිත දිවයිනට

Rajitha Senaratnem‍%;sldr i|yd úfoaY .;j isá fi!LH wud;H rdð; fiakdr;ak uy;d h<s Èjhskg meñK ;sfnkjd'frda.S ;;a;ajhla fya;=fjka fi!LH wud;Hjrhd bl=;a Èk lsysmfha isx.mamQrefõ ujqkaÜ t,sin;a frdayf,a m‍%;sldr ,enqjd'

yDohdndOhla fya;=fjka fmnrjdß ui 19 jeksod rdð; fiakdr;ak uy;d fld<U msysá fm!oa.,sl frday,lg we;=<;a flreKd'ta uy;d jeäÿr m‍%;sldr i|yd isx.mamQrej n,dmsg;aj .sfha bka wk;=rejhs'
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...