ත්‍රිරෝද ලියාපදිංචිය ඇරැඹෙයි

three-wheeler registrationa lanka
nia‌kdysr m<df;a we;s l=,S ;%sfrdao r: ,la‍I myl m%udKh ,shdmÈxÑ lsÍfï jevms<sfj< fï jk úg wrUd we;ehs nia‌kdysr m<d;a ud¾.ia‌: u.S m%jdyk wêldßfha iNdm;s kqjka jks.r;ak uy;d mejeiSh'

oekgu;a jD;a;Suh ;%sfrdao r: ßhEÿrka ,la‍Ihl m%udKhla‌ ,shdmÈxÑh i|yd whEÿïm;a ,ndf.k we;ehs o iNdm;sjrhd lSh'fuu ,shdmÈxÑh i|yd whEÿïm;a nia‌kdysr m<d;a ud¾.ia‌: u.S m%jdyk wêldßhg wh;a m%dfoaYSh ld¾hd, yf;ka ,nd.; yels njo fyf;u lSh'

nia‌kdysr m<df;a ish¨‍ l=,S ;%sfrdao r: ,nk uehs jk úg ,shdmÈxÑ lr wjika lsÍug n,dfmdfrd;a;= jk nj o iNdm;sjrhd i|yka lf<ah'

fuu tla‌ ;%sfrdao r:hla‌ ,shdmÈxÑ lsÍfï .dia‌;=j jYfhka remsh,a 100 l .dia‌;=jla‌ wh flf¾'

gela‌is hk kduh i|yka mqjrejla‌o" m%jdyk wêldßfha ia‌álrhla‌o" ;%sfrdao r:fha msgqmi ;%sfrdao r: ßhEÿref.a PdhdrEmhla‌ iy Tyqf.a úia‌;r we;=<;a ldâm;la‌o w,jkq ,efí' óg wu;rj fld< yd r;= t<sh iys; ,dïmq folla‌ iúl< hq;=fõ' ;%sfrdao r:fha u.shl= .uka fkdlrkafka kï fld< meye;s t<sho" u.shl= ;%sfrdao r:fha .uka lrkafka kï r;= r<sh o,ajd Odjkh l<hq;= njo iNdm;sjrhd lshd isáfhah'

tfiau m%jdyk wêldßfha ,shdmÈxÑ jk iEu ;%sfrdao r: ßhEÿrl= i|ydu m%jdyk wêldßh u.ska ,ndfok ye÷kqïm;la‌ ksl=;a lrk njo fyf;u lSh'

,shdmÈxÑ fkdlrk l=,S ;%sfrdao r: jeg,Su i|yd ud¾. mÍla‍Iljreka fhdojk njo Tyq mejiSh'

ksfjia‌j, we;s fm!oa.,sl ;%sfrdao r: m%jdyk wêldßfha ,shdmÈxÑ ùu wjYH fkdjk njo iNdm;sjrhd jeäÿrg;a lshd isáfhah'
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...