සීයා මිනිපිරිය කෙළසයි

SRI LANKA: Child Abuse Cases
14 yeúßÈ mdi,a isiqúhla jßka jr ¥IKh l< nj lshk iShd flfkla iy wehf.a iq¿ mshd fyj;a ndmamdj w;awvx.=jg f.k we;s nj uqkao,u fmd,Sish i|yka lrhs'

fmd,Sish úiska w;awvx.=jg f.k we;s iShdf.a mmqfõ ˜‍hqla;shg .re lruq hehs˜‍ mÉphla o fldgd ;sî we;'w;jrhg ,la j we;af;a uqkao,u m%foaYfha mÈxÑ oeßhls' weh tu m%foaYfha mdi,l bf.kqu ,nhs'

;u mka;sfha bf.kqu ,nk fuu isiqúh ks;r lkiai,af,ka miqjk nj wehf.a mka;s ndr .=rejßh úiska úÿy,am;sjrhdg okajd we;' úÿy,am;sjrhd úiska fï nj <ud yd ldka;d ld¾hxYhg oekaùfuka wk;=re j oeßhg isÿ ù we;s w;jrh iïnkaOfhka lreKq wkdjrK lrf.k ;s‍fí'

;uka ksjfia ;ksj isák fndfyda wjia:dj, iShd iy iq¿ mshd úiska w;jr lrk nj oeßúh fmd,Sish yuqfõ mjid we;' ta wkqj iellrejka fmd,Sish úiska w;awvx.=jg f.k we;'

oeßúh ffjoH mÍlaIKhla i|yd mq;a;,u uQ,sl frday,g we;=<;a lr ;sfí'
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...