ශනුද්‍රි පාඩම් කරනවලු

shanudri
.dhsldjla iy rx.k Ys,amshla f,i ck m%idohg m;a Ykqøs m%shidoa" fï Èkj, l,d lghq;=j,ska ;djld,sj wE;aj isákakSh' ta bÈßfha§ ˜‍w'fmd'i' Wiia fm<˜‍ úNd.h i|yd iQodkï ùu i|ydh'

miq.sh jir wjidfka yd fï jir uq,§ .S; lsysmhla t<soelajQ Ykqøs wjika jrg risl" risldúhka w;r ckm%sh jQfha ˜‍Tfí wdof¾˜‍ kï weh l=¨‍÷f,a ;ksju .dhkd l< .S;h yrydhs' fï Èkj, lafIa;%h ;=< l;d nyd fkdjk Ykqøs ta.ek lsh,d ;sfhkafka fï jf.a fohla '

˜‍uu wf.daia;= udfi§ ˜‍w'fmd'i Wiia fm<˜‍ úNd.h i|yd fmkS isák ksid fï ojiaj, jeämqru lrkafk mdvï lrk tl ;uhs' ta jf.au fï Èkj, jdr úNd.hg;a uqyqK fok ksid f.org fj,d mdvï jev lrk tl ;uhs f.dvla fj,djg lrkafka'

˜‍w'fmd'i Wiia fm<˜‍ úNd.hg uqyqK fokak ;sfhk ksid myq.sh wjqreoafoa wjidfka b|,d uql=;au l,d lghq;a;lg iïnkaO jqfKa keye' wka;sug lf<a ˜‍wfma wdor˜‍ lsh,d iskaÿjla' fï .S;hg uu;a tlal ˜‍v%sï iagd¾˜‍ ;rejla jQ fÉ;kd rKisxy" ;sir fmf¾rd" ls¾;s meial=j,a wxl,af.a mq;d liqka meial=j,a" pkaøsld isßj¾Ok wdkaáf.a ÿj ÿ,aIdrd yd ysre úfÊisxy fï .S;hg ud;a tlal .dhkd lrkjd' fï .S;fha ´äfhdaj oekg kd<sldj,ska wykak mq¿jka' ta jf.au fï .S;hg ñhqisla ùäfhdajla lrkak;a wms ma,Eka lrf.k bkakjd'˜‍
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...