අපිව නෙරපන්න බැහැ

Mahinda Rajapaksa - Facebook
ztaldnoaO úmla‍Ifha /,shg iyNd.s jQfha hEhs wm Y%S ,xld ksoyia‌ mla‍Ifhka bj;a lsÍug lsisfia;a fkdyels hEhsz ysgmq ckm;s uyskao rdcmla‍I uy;d Bfha ^20 od& m%ldY lf<ah'

ta uy;d fufia o mejiSh'
wm mla‍Ifhka bj;a l<fyd;a wfma lÜ‌áh w¨‍;ska mla‍Ihla‌ ks¾udKh lr .kSú hhs iuyrekg úYd, ìhla‌ ;sfnkjd' wmg È.g yryg myr fokafka ta ksihss' yenehs ta ksid isÿ fjñka mj;skafka wm ;j;a ckm%sh ùuhs'

yhsâmdla‌ /,shg iyNd.s jQ ck;dj oel,d oeka wms iuyre rg mqrd neK neK hkjd' wo wdKa‌vqfõ bkafka hQ wekamshg l;a wÈk àï tlhs' miq.sh Pkaofha§ ysgmq ckdêm;sksh pkaøsld;a w,shg Pkaoh fokak lsh,d m%pdrl jevms<sfj<la‌ l%shd;aul lr ;snqKd'
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...