පාතාලය මර්දනය ඇරැඹෙයි

lanka underworld
YS>% f,i j¾Okh fjñka ;sfnk md;d, ikakoaO lKa‌vdhï u¾okh lsÍfï oejeka; fufyhqula‌ fmd,sish iy fmd,sia‌ úfYaI ld¾¨h n<ldh taldnoaOj wdrïN lr we;'

nia‌kdysr m<d; flakaø lrf.k fuu fufyhqï tall wdrïN lr we;s w;r miqj th md;d, l%shdldrlï j¾Okh ù ;sfnk m%foaYj,g;a jHdma; lsÍug kshñ;h' nia‌kdysr m<d; Ndr fcHIaG ksfhdacH fmd,sia‌m;s mQð; chiqkaor uy;df.a mQ¾K wëla‍IKh hgf;a fuu fufyhqï l%shd;aul flfrkq we;'

md;d, ikakoaO lKa‌vdhï u¾okh lsÍfï fldÜ‌Gdi fufyhqï tall f,i kïlr we;s fuu úfYaI fmd,sia‌ tall wo isg ^05 jeksod& ish fufyhqï l%shd;aul jkq we;'

tla‌ tla‌ fmd,sia‌ fldÜ‌Gdi Ndr fcHIaG fmd,sia‌ wêldßjrhdf.a mQ¾K wëla‍IKh hgf;a l%shd;aul jk fuu fufyhqï tall fmd,sia‌ mÍla‍Iljrhl= ierhkajreka fofokl= fldia‌;dm,ajreka isjqfokl=f.ka iukaú;h' fuu tall i|yd fmd,sia‌ Ôma r:hla‌ iy wú wdhqO we;=¿ wfkl=;a myiqlïo ,nd§ we;'

fuu tallh meh 24 mqrdu wëla‍IKh i|yd iyldr fmd,sia‌ wêldßjrhl=o fhdojd ;sfí'

wod< fmd,sia‌ n, m%foaYfha nrm;< .kfha wmrdOhla‌ isÿ jQfjd;a fuu fmd,sia‌ tallh tu ia‌:dkh fj; iefKlska f.dia‌ tys úu¾Yk wdrïN l< hq;=h'

Bg wu;rj wod< m%foaYh ;=< isák md;d, wmrdOlrejka" fyfrdhska cdjdrïlrejka ,shdmÈxÑ wmrdOlrejka ms<sn|j mq¿,a úu¾Ykhla‌ lr f;dr;=re /ia‌ lsÍug yd Tjqka w;awvx.=jg .ekSug fuu tallhkaj,g n,h mjrd ;sfí'

fuu fufyhqï l%shd;aul lsÍfï§ f.dakfyak" fld<U fjdaâ fmfofia úfYaI ld¾h n<ld uQ,ia‌:dkfha iy lgql=rekao l|jqf¾ úfYaI ld¾h n<ld ks,OdÍkaf.a iydh ,nd.ekSugo ksfhda. ,nd§ we;'

Bg wu;rj yÈis fmd,sia‌ ud¾. ndOl fhdod iel lghq;= r:jdyk mÍla‍Id lsÍugo ish¨‍u fmd,sia‌ ia‌:dkj,g oekqï§ ;sfí'

fuu ud¾. ndOl fhdod flfrk mÍla‍IKj, m%;sM, jd¾;djla‌ Èkm;d nia‌kdysr m<d; Ndr fcHIaG ksfhdacH fmd,sia‌m;sjrhd fj; NdrÈh hq;=h'

fuu fufyhqï l%shd;aul lsÍfï§ wmrdOlrejka ms<sn| f;dr;=re ,nd .ekSu" fufyhqï l%shd;aul lsÍu i|yd wjYH ish¨‍ Wmfoia‌ iy f;dr;=re wmrdO jd¾;d fldÜ‌Gdifha wOHla‍I fcHIaG fmd,sia‌ wêldß m%shka; chfldä uy;df.ka ,nd .kakd f,io ish¨‍u fmd,sia‌ tall fj; ksfhda. lr ;sfí'

miq.sh udi folla‌ jeks ld,iSudjl§ rgmqrd l%shd;aul jk md;d, lKa‌vdhï ish l%shdldrlï YS>% f,i by< oud we;'

fuu ld,iSudfõ§ rgmqrd md;d, ñkSuereï myf<djlg wdikak ixLHdjla‌ isÿlr ;sì‚' Bg wu;rj fld,a,lEï" lmamï .ekSï" fyfrdhska cdjdrï we;=¿ ;j;a wmrdO /ila‌ isÿ lrñka uq¿ rg mqrdu md;d, NSIKhla‌ ks¾udKh lr ;sfí'
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...