ඉඩම් ඇමතිකම ජෝන්ට

sworn in as Minister of Lands
.=Kj¾Ok uy;df.a urKfhka miq ysiajQ bvï wud;H Oqrhg wud;H fcdaka wur;=x. uy;d wo Èõreï § ;sfí'

ta ckm;s ffu;%Smd, isßfiak uy;d bÈßmsg §h'ta Tyq ork ixpdrl yd l%sia;shdks lghq;= wud;H Oqrhg wu;rjhs'


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...