මහ ඇමැති මිරිස් අඹරයි

miris aberima - maha amathi
;uka W!j m<d;a iNdfõ uqo,a ;ukaf.a fm!oa.,sl nexl= .sKqulg ner lrf.k m<d;a iNdfõ uqo,a wjNdú; l< njg tu m<d;a iNdfõ ck;d úuqla;s fmruqfKa uka;%s iuka; úoHdr;ak uy;d ;ukag fpdaokd l<d'

tu fpdaokdj i;Hhla kï fofjd,a foúhfka ug o~qjï fokak' tfia fkdue;s kï ug úreoaOj fpdaokd l< iuka; úoHdr;ak uy;dg o~qjï fokakehs b,a,ñka W!j m<d;a m%Odk wud;H pdur iïm;a oikdhl uy;d Bfha ^21od& ijia Nd.fha iSks.u uqyqo ueo msysá fofjd,a foajd,fha ñßia wUrd fmd,a .id foaj lkak,õjla lf<ah'

tu foaj lkak,õfjka wk;=rej udOH wu;d l;d l< m%Odk weue;sjrhd fufiao mejeiqfõh'

fï fpdaokdfjka miqj uu iuka; úoHdr;ak uka;%sjrhdf.a .fï meje;s W;aijhlg iyNd.s jqKd' tu wjia:djg tu uka;%sjrhdo meñK isáhd' uu ta wjia:dfõ§;a fï .ek mjid iSks.u f.dia ñßia wUrk nj m%ldY l<d' ug lrmq fï fndre fpdaokdjg úreoaOj ug wêlrKh fj; hkak mq¿jka' tys ;Skaÿj ,efnk úg m%udo jk ksid blauka úi÷ula n,dfmdfrd;a;=fjka iSks.u foajd,hg meñK ñßia wUrkak ;SrKh l<d'

ug lrmq fï wN+; fpdaokdjg tu fpdaokdj l< whg i;shlska follska ke;s kï uilska o~qjï ,ndfokak lsh,d ;uhs uu fofjd,a foúhka bÈßfha ñßia weUrefõ' fï whg ta wdldrfhkau o~qjï ,efíú lsh,d ud yg oeä úYajdihla ;sfnkjd hehso ;jÿrg;a lreKq oelajQ m%Odk weue;sjrhd mejeiqfõh'
Uva Province Chief Minister Seenigama Temple

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...