රතන සූත්‍රය ලක්ෂවාරයක්

Rathana Suthra Deshanawa - Live from Narahenpita Abhyaramaya Purana Viharaya
tod úYd,d uykqjr frda. ìh" ÿ¾NslaI ìh" wukqIH ìh yg.;aúg uyd ldre‚l nqÿrcdKkajykafia tys jevu fldg r;k iQ;%h foaYkd fldg ieug iekiqu ,nd ÿkay'

Y%S ,xldfõ ish¨‍ ck fldgia iyfhda.fhka Ôj;aùug ;a " rfÜ bÈß hym;g ;a"  Yla;sh yd wdYs¾jdoh m;d ñksia yoj;a ;=, idrO¾u .=K O¾u jeä lrùug " iuHla oDIaáh  my< ùug wm úydria‌:dkfha  r;k iQ;%h ,laIjdrhla  foaYkd lsÍu 2016 fmnrjdß ui 20 jk Èk isg wdrïN lrk ,§' 2016'03'21 jk Èkg r;k iQ;% foaYkdj oyody ^ 10"000 & iïmQ¾K jQ nj okajkq leue;af;ñ'

fuu ÿ¾,N wjia:dj  Y%S ,xldjdiS  ck;djg iy f,dj jgd isák fndÿ ne;su;=kag iÔùj  keröug  wka;¾cd,h Tiafia iÔù úldYhla mj;ajdf.k hdug lghq;= lr we;'

niakdysr m<df;a m%Odk ix>kdhl uqre;af;Ügqfõ wdkkao iajdñkajykafia f.a wkqYdikdfjka iyNd.S jk iajdñkajykafia,d ks¾udxYj msßisÿj wm%udK fmaùulska  yd lemùulska r;k msß; meh 24 mqrdu foaYkd lrk w;r fuu jir wjika jk úg  uydkqNdj iïmkak r;k iQ;%h ,laIjdrhla  foaYkd lsÍu wjika lsÍu g n,dfmdfrd;a;= fõ'

fï ÿ¾,N wjia:djg ´kEu flfkl=g odhl úh yels w;r 011 2584084 ka jeä úia;r ,nd .; yel'

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...