මේ දිනවල දාඩිය දාන හේතුව

Sweating is the release of liquid from the body's sweat glandsiEu jirlu ckjdß" fmnrjdß" ud¾;= udij, bkaÈhdkq f.dvìu yryd Y%S ,xldjg yud tk iq<x fujr fkdmeñŒfuka fï Èkj, Y%S ,xldfõ rd;%s ld,fha oeä WKqiqula‌ mj;sk nj ld,.=K úoHd fomd¾;fïka;=fõ wkdjels wxYfha ksfhdacH wOHla‍I wkQId j¾KiQßh uy;añh mejiqjdh'

fï Èkj, rd;%s ld,fha mj;akd wêl WKqiqu iïnkaOfhka l< úuiqulg ms<s;=re foñka weh fï nj mejiqjdh'


fuys§ jeäÿrg;a woyia‌ oela‌jQ wkQId j¾KiQßh uy;añh"

˜‍idudkHfhka ckjdß" fmnrjdß" ud¾;= udij, Y%S ,xldjg iq<x yud tkafka bkaÈhdkq f.dvìu yryd' kuq;a fujr tu iq<x meñ‚fha kef.kysr uqyqfoka' kef.kysr uqyqfoka meñ‚ iq<xj, c,jdIam WKqiqï núka jeähs' fuhg t,aksfkda ;;a;ajh n,md ;sfnkjd' fjkod jf.a bkaÈhdkq f.dvìu yryd yud tk iq<Õ fkdmeñŒu ksid YÍrfhka msgjk c,jdIam m%udKh wvq ù ;sfnkjd' ta ksid rd;%s ld,fha jeä WKqiqula‌ wmg oefkkjd' uehs udifha ksß;È. fudaiu mgka .kakd;=re fuu ;;a;ajh mj;skak mq¿jka' Bg fmr ijia‌ ld,fha jeis jegqfKd;a WKqiqu óg;a wvq fõú˜‍ hEhs j¾KiQßh uy;añh mejiqjdh
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...