විදුලිය ගැන නාමලුත් කියයි

zúÿ,sh fuf,i ì| jeàï Y%S ,xldfõ fuf;la isÿ fkdjQ fohla' miq.sh rchg nek je§ wdKavqjg thska fífrkak nE' wdKavqfõ wolaI yd wh:d md,kh óg fya;=jhsz hkqfjka md¾,sfïka;= uka;%S kdu,a rdcmlaI ish Üúg¾ .sKqfuka lshhs'

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...