කැලණිය ආසනය ෆොන්සේකාට

sarath fonseka
le,‚h wdikh ndrf.k jev lrkakehs tlai;a cd;sl fmruqfKaka ;udg wdrdOkdjla ,enqKd;a jev lsÍug iQodkï nj;a ta m;a lsÍu ;ju;a l%shd;aul fkdue;s  nj;a wud;H *S,aâ udI,a ir;a f*dkafiald uy;d mjihs'

Tyq fï nj mejiQfõ miq.shod wud;Hjrhl= jYfhka Èjqreï §fuka miq le,‚h úydria:dkh je|mqod .ekSug meñ‚ wjia:dfõ udOH l< úuiqul§ h'

tys§ Tyq fufiao mejiS h'

—le,‚h wdikh ndrf.k jev lrkakehs tlai;a cd;sl fmruqfKaka ug wdrdOkdjla ,enqKd;a ta m;a lsÍu ;ju;a l%shd;aul kE'  tjeks wjia:djla ,enqfKd;a le,‚h ck;dj fjkqfjka jev lsÍug uf.a l=l=ila kE' foaYmd,k wjYH;djh u; le,‚h wdikh ndrf.k tys ck;dj fjkqfjka fiajh lsÍug iQodkï— hehs ir;a f*dkafiald  uy;d mejiS h'
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...