නිශාන්තට ඇප

Nishantha Ranatunga granted bail
iS'tia'tka' kd,sldfõ isÿjQ nj lshk uQ,H wC%ñl;djla iïnkaOfhka ielmsg rlaIs; nkaOkd.dr.; lr isá ksYdka; rK;=x. uy;d wo ^16& wem u; uqodyereKd'

ta" lvqfj, ufyaia;‍%d;a wêlrKh ,ndÿka ksfhda.hla wkqjhs' remsh,a ,laIhl uqo,a wemhla iy remsh,a ,laI 10 ne.ska jk YÍr wem folla fuys§ ksYdka; rK;=x. uy;dg kshu lr ;sfnkjd'

fhdaIs; rdcmlaI uy;d we;=¿ fuu kvqfõ wfkla iellrejka y;rfokd fmf¾od wem u; uqodyereKd' ta i|yd ksfhda.h ,ndÿkafka fld<U uydêlrKh úiska' ksYdka; rK;=x. uy;df.a m‍%;sfYdaOk wem whÿu o fld<U uydêlrKh fj; bÈßm;a lr ;snqKd'

flfia fj;;a tu wêlrKh wo fmrjrefõ ;SrKh lf<a ksYdka; rK;=x. uy;dg wem ,nd§fï n,h lvqfj, ufyaia;‍%d;a wêlrKhg ;sfnk njhs' ta wkqj wod< wem whÿu lvqfj, ufyaia;‍%d;a wêlrKfha§ ie,ls,a,g .ekqKd'    
   Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...