මාලිංග බලෙන් යැව්වේ නෑ

lasith malinga
bkaÈhdfõ meje;afjk úiaihs úiai f,dal l=i,dkh i|yd ,is;a ud,sx. n,y;aldrfhka iyNd.S lr fkd.;a nj Y%S ,xld l%slÜ wdh;kh mjihs'

;ju;a wdndê; ;;ajfha miq jk ;ud lKavdhug we;=<;a lr .kq ,enqfõ wehsoehs hkak ;ud fkdokakd nj;a úiaihs úiai f,dal l=i,dkhg iyNd.s jk f,i f;aÍï lñgqj b,a,d isá neúka ;ud tys hk nj;a l%slÜ l%Svl ,is;a ud,sx. ckudOH fj; mjid ;sì‚'

tu m%ldYh ms<sn|j úuiSula l< wjia:dfõ Y%S ,xld l%slÜ wdh;kfha f,alï fudydka is,ajd lshd isáfha ,is;a ud,sx. zzishhg ishhlazz ish leue;af;kau ixpdrh i|yd tla jQ njhs'

úiaihs úiai lKavdhï kdhl;ajfhka ;ud bj;a jk kuq;a úiaihs úiai f,dal l=i,dk lKavdhug f;dard .kq ,nkafka kï ud¾;= myf<dia jkodhska miq ;ud ixÑ;hg tla jkafka hehs ,is;a ud,sx. Y%S ,xld l%slÜ wdh;khg ,sÅ;j okajd isá njhs l%slÜ wdh;kfha f,alïjrhd wjOdrKh lf<a'

zn,mEï keyez

zzTyqf.a wdndê; ;;ajhg m%;sldr ,nd .kak l,a b,a¨‍jd' ixÑ;hg f;arefkd;a myf<dia jkodhska miafia lKavdhu yd tla jk njg ,sÅ;j oekqï ÿkakd'zz

;udf.a YÍr fhda.H;dj whym;a uÜgul mj;sk neúka we;eï úg wdfoaY l%Svlhl= fhdod .ekSug isÿ jkq we;s nj;a ,is;a ud,sx. Wmqgd olajñka fâ,s ñr¾ m;%h jd¾;d fldg ;sì‚'

˜‍wehs tfyu kï thd .sfha' wms ljqrekaj;a nf,ka wßkafka keye' wmsg n,mEï lrkak mq¿jka lula keye lsisu l%Svlhl=g"˜‍ Y%S ,xld l%slÜ wdh;kfha f,alï fudydka is,ajd i|yka lf<ah'

Y%S ,xld úiaihs úiai l%slÜ lKavdhfï kdhl;ajfhka b,a,d wia jk nj Y%S ,xld l%slÜ wdh;khg okajd we;s nj;a ;uka lKavdhug f;dard .;fyd;a ;jÿrg;a fõ. mkaÿ hjkafkl= f,iska l%Svd lsÍug iQodkï nj n,OdÍkag oekqï ÿka nj;a ,is;a ud,sx. miq.shod mejiSh'
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...