දරුවාව හංවඩු ගහලා ..!

hlv yekaola r;afldg ;u kj yeúßÈ orejdf.a f., fmfoi yxjvq .yk wdldrfhka ms,siaiqjd hehs lshk mshl= ;j,lef,a fmd,sish úiska fmf¾od ^2od& w;awvx.=jg f.k we;' Tyq ;,jlef,aj;a; kdkqTh fldgfia mÈxÑ j;= lïlrefjls'

ms,siaiqï ;=jd, ksid ffjoH m%;sldr i|yd ,s÷, frday,g we;=<;a fldg we;s orejd ;,jlef,a fou< uy úoHd,fha 4 jif¾ bf.kqu ,nk wfhls' fuu orejd .ek ;jÿrg;a fidhd ne,Su i|yd wm ,s÷, frday, fj; .sh úg Tyq wi, keje;S isák mshdf.a uj jk orejdf.a wdÉÑ mjid isáfha ˜‍fuhd yß uqrKavqhs uy;a;fhda fuhd,f.a ;d;a;d fmdä o~qjula ÿkakd˜‍ hkqfjks'

,s÷, frdayf,a jevn,k ffjoH ks,Odß y¾I wfíj¾Ok uy;d mjid isáfha orejdf.a f., fmfofia ms,siaiqï ;=jd, olakg we;s neúka ta ms<sn| wêlrK ffjoHjrhd fj; bÈßm;a lrk njhs' w;awvx.=jg .;a mshd kqjrt<sh wêlrKhg bÈßm;a lsÍug kshñ; nj ;,jlef,a fmd,sish mejeiSh'

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...