මරාගෙන මැරෙන ඇඳුමක් හසුවේ Photos

bomb
hdmkh pdjlÉfÉß m%foaYfha ksjil l, fidaÈis fufyhqul§ c4 j¾.fha wên,e;s mqmqrK øjH wvx.= nE.a 3la" urdf.k uefrk we÷ï 01la iy laf,afuda fndaïn 3la fidhd f.k we;'

wod< ksjfia .xcd we;s njg fmd,Sishg ,o f;dr;=rla wkqj l< jeg,Sul§ fïjd fidhd f.k ;sfí'hdmkfha isg je,a,j;a; m%foaYhg fïjd m%jdykg lrkakg ie,iqï lr we;s njg f;dr;=re wkdjrKh ù we;'

jeg,Su isÿlrk wjia:dfõ ksjfia isá msßñ mqoa.,fhl= ksjfika m,d f.dia we;s w;r ldka;djla yd <uhska fmd,Sish Ndrhg f.k we;s nj jd¾;d fõ'

2009 hqoaOh wjika ùfuka miqj fujeks urdf.k uefrk we÷ula fidhd.;a uq,a wjia:dj fuh nj fmd,sish mjihs'Updates; - laf,afuda fndaïn we;=¿ mqmqrK øjH fidhd .ekSu iïnkaOfhka isÿ lrkq ,nk úu¾Ykfha§ tla iellrefjl= fïjkúg w;awvx.=jg f.k ;sfnkjd' Tyq wod, ksjfia ysñlre nj jd¾;dfõ '


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...