විදුලියට හමුදා ආරක්ෂාව

power
úÿ,s Wm fmd,j,a ioyd hqO yuqod wdrlaIdj fhdojkakehs ckdêm;s ffu;%Smd, isßfiak úiska úÿ,s n, wud;HxYhg ksfhda. lr ;sfí'mej;s úÿ,s ìo jeàï ;;a;ajh;a iuÕska fuu mshjr .ekSug ckdêm;sjrhd Wmfoia ,nd § we;s nj i|ykah'

fï w;r Èjhsk mqrd isÿ jQ úÿ,s wek ysàu iïnkaOfhka úfYaI mÍlaIKhla mj;ajk f,i fmd,sishg meñ‚ l, nj úÿ,sn, yd mqk¾ckkSh n,Yla;s  wud;H rxð;a ishU,dmsáh mejiSh'
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...