මැතිව්ස්ගේ සීයා සමුගනී

Anjelo Mathews Grand Father PassawayT 20 f,dal l=i,dk l%slÜ ;rÕdj,shg iyNd.S ù isák Y%S ,xld l%slÜ lKavdhfï kdhl wekacf,da ue;sõiaf.a iSh wo wNdjm%dma; ù ;sfnkjd'

fuf,i ñhf.dia ;sfnkafka wekacf,da ue;sõiaf.a ujf.a mshd njhs jd¾;d jkafka
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...