විශ්‍රාම ගැනීම ආසන්නයි

 My retirement day not so far - Susil Premajayanth
tla‌i;a ck;d ksoyia‌ ikaOdkh bl=;a 2004 jif¾ isg fkdlvjd ue;sjrK oyhla‌ chf.k 2015 uy ue;sjrKh mrdch jQfha wehs oehs foaYmd,k Èúfhka úY%du f.k fy<s lrk nj;a ;ukaf.a foaYmd,k úY%du .ekSu <Õ§u isÿúh yels nj;a tla‌i;a ck;d ksoyia‌ ikaOdkfha ysgmq uy f,alï weue;s iqis,a fma%uchka; uy;d mejeiSh'

tla‌i;a ck;d ksoyia‌ ikaOdkfha kj uy f,alï ëjr weue;s uyskao wurùr uy;d ish ;k;=f¾ jev Ndr .ekSu ksñ;af;ka Bfha ^16 od& Y%S ,xld ksoyia‌ mla‍I uQ,ia‌:dkfha§ meje;s W;aijfha§ weue;sjrhd fï nj mejeiSh'

lsisjl=g;a ieuod ;k;=re orkakg fkdyels nj;a" ;jÿrg;a ;k;=rej, /£ isákafkaoehs yefudagu hï Èfkl ia‌fõÉPdfjkau ;SrKhla‌ .ekSug isÿjk nj;a fyf;u fuys§ wjOdrKh lf<ah'

bl=;a uy ue;sjrKfhka miq ;ukago tjka ;SrKhla‌ .ekSug isÿ jQ nj lshd isá weue;sjrhd ;uka foaYmd,k kdhlhka ;sfokl= hgf;a lghq;= lrñka ikaOdk uy f,alïjrhd f,i ;Skaÿ .kq ,enqfõ ta ta foaYmd,k kdhl;ajhkays mQ¾K wkq oekqu yd tlÕ;dj u; nj o i|yka lf<ah'

tfia lghq;= lsÍu ksid bl=;a 2015 uy ue;sjrKfha§ uq,a jrg úmla‍Ihlg jeäu wdik ixLHdjla‌ ysñ fjñka tla‌i;a ck;d ksoyia‌ ikaOdkhg md¾,sfïka;= wdik 95 la‌ ysñ jQ nj o iqis,a fma%uchka; uy;d mejeiSh'

;uka lemùfuka l< fiajh lsisÿ md¾Yajhla‌ w.h fkdl< nj lshd isá ta uy;d wo we;euqka n,d isákafka ;uka foaYmd,kfhka bj;ajk ;=re nj o lshd isáfhah'

fï ksid úúO md¾Yaj wo udOH ixo¾Yk mj;ajñka úúO m%ldY lrk nj;a" Tjqka i;Hh fkdokakd nj;a fuys§ jeäÿrg;a lshd isá weue;sjrhd ;uka tlS ksje/È ;;a;ajh fy<s l<fyd;a Tjqka úYd, wudrejl jefgk nj o mejeiSh'

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...