මෛත්‍රිගෙන් විශේෂ ප්‍රකාශයක්

Maithripala Sirisena President of Sri Lanka
ckdêm;s ffu;%smd, isßfiak uy;d úoHq;a udOHhka Tiafia fyg ^27od& rd;%sfha úfYaI m%ldYhla lsÍug kshñ;h'

;ud ckdêm;s Oqrhg m;aù .;jQ ld,h" rfÜ j;auka foaYmd,k ;;a;ajh" j;auka rchg t,a,jk fpdaokd" rcfha bÈß l%shdud¾. wd§ lreKq /ila ms<sn|j ckdêm;s ffu;%smd, isßfiak úiska fuys§ woyia oelaùug kshñ;h'
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...