නිශාන්ත තනිවෙයි

nishantha
uqo,a úY=oaêlrK mkf;a yd fmdÿ foam, mkf;a kS;s m%;smdok wkqj w;awvx.=jg f.k rlaIs; nkaOkd.dr .;j isá fhdaIs; rdcmlaI we;=¿ mia fokd ßudkaâ ndrhg m;a lrñka lvqfj, ufyaia;%d;a l< ksfhda.h m%;sfYdaOkh lrñka fld<U uydêlrK úksiqre wd¾'wd¾'ta'fyhshka;=vqj uy;d fld<U uydêlrKfha § wo ^14& wem kshu lr we;s nj l<ska jd¾;d jqjo fï jkúg jd¾;d fjkafka tfia wem kshu lr we;af;a fhdaIs; we;=¿ 4fofkl=g muKla nj h'

CSN kd,sldfõ m%Odk úOdhl wOHlaI ksYdka; rK;=x. uy;dg wem ysñj ke;s w;r fhdaIs; rdcmlaI we;=¿ msßi fjkqfjka f.dkq l< wem whÿï m;g ksYdka; rK;=x. uy;d we;=<;a lr fkd;sîu ksid fufia Tyqg wem ,nd § ke;'

jeäÿrg;a jd¾;d jkafka ksYdka; rK;=.x uy;df.a ku wem whÿïm;g we;=<;a fkdlsÍu fhdaIs; md¾Yjfhka ys;du;du isÿ lr we;s neúka th w;aje/oaola fkdjk nj h'

foaYmd,k wdrxÑud¾. i|yka lrkafka w;awvx.=jg f.k fhdaIs; we;=¿ msßi rlaIs; nkaOkd.dr.; l< miq fudjqka tlsfkld w;r we;s jQ úril Ndjhla u; fufia ksYdka; rK;=x. uy;df.a ku wem whÿïm;g we;=<;a lsÍug j,n,df.k we;s nj h'

flfia kuq;a kSYdka; rK;=x. uy;d úiska kS;S{hka u.ska fjku wem whÿïm;a bÈßm;a lr we;'
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...