වරාය සභාපතිට නොතීසි

 Dhammika Ranatunga noticed by court over threatening media men
fld<U uydêlrKfha wxl 7 fodrgqj wi,§ udOHfõÈhl=g ;¾ckh l<ehs jrdh wêldßfha iNdm;s Oïñl rK;=x.g ,nk ud¾;= 24 jeksod wêlrKfha fmkS isák f,i fld<U m%Odk ufyaia;%d;a .sydka ms,msáh uy;d wo ^17& fkd;Sis ksl=;a lf<ah'

oKav kS;s ix.%yfha 486 j.ka;sh wkqj Oïñl rK;=x. o~qjï ,eìh yels jrola isÿ l<ehs flfi,aj;a; fmd,sish wo î jd¾;djla u.ska wêlrKhg oekaùh'
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...