දීපිකා පදුකෝන් ලංකාවට

Deepika Padukone to fly to Sri Lanka for best friend’s wedding
ckm%sh fnd,sjqâ ks<s §msld mÿfldaka fikiqrdod yÈisfha Y%S ,xldjg meñK ;sfnkjd' bka§h udOH jd¾;d lr ;snqfKa §msld fld<U§ ish fyd|u ñ;=ßhlf.a újdy ux.,H W;aijhla i|yd fufia iyNd.S ù we;s njhs' weh  §msldf.a Y%S ,dxlsl ñ;=ßhla jk nj;a mdi,a ld,h olajd tu ñ;=relu Èjhk nj;a bka§h mqj;a jd¾;d i|yka lr ;snqKd'

fuu wdrxÑ ud¾. jeä ÿrg;a i|yka lr we;af;a fufia újdy ux.,H W;aijhg iyNd.Sùfuka miqj weh h<s lekvdj fj; meñK we;s njhs' tys§ weh xxx Ñ;%mgfha rE.; lsÍï i|yd tlaùug kshñ;j isá nj;a i|yka lr ;sfnkjd'

Deepika Padukone in ‪#‎SL‬ for best friend’s wedding


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...