කැමති අයට කිඹුල්ලු

 crocodile Lanka
lsUq,ka iqr;,a i;=ka f,i we;s lsßug leu;s whg ,nd §ug yels nj jkÔú wud;H ;srir ixj¾Ok yd jkÔú wud;H chúl%u fmf¾rd uy;d mjihs'ta uy;d fï nj mejiQfõ noaoêl m;srK uka;%Sjrhd tu weu;s;=udf.ka jdÑl ms<s;=re wfmalaIdfjka wik m%Yakhl w;=re m%Ykhlg ,nd ÿka ms<s;=rlsks'

tys§ úuid isáfha ks,aj,d .fÛ lsUq,ka ixrlaIKh lsÍug wod< m%Yakhls' flfia kuq;a furg jkÔùkag wod, kS;s wkmk;a wkqj lsUq,d hkq wdrlaIs;" wê wdrlaIs; i;ajfhla' tu i;ajhd" i;aj fldgia i;=ka úlskSu ish,a, oeä o~qjï ,eìh yels jrols'
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...