සිසිලියා යළි රිමාන්ඩ්

HC rejects Sicille's bail application
f.da,avka lS kvqjg wod<j uQ,H jxpdjla l<ehs ielmsg ßudkaâ ndrfha isák isis,shd fld;,dj,g wêlrKfha wNsu;h mßÈ ksis wem fkdue;s ùu fya;=fjka wem ;eîu ud¾;= 31 jeksodg l,a ;eì‚'

ta weh úiska wo fudaiula u.ska wem bÈßm;a lsÍug meñ‚ wjia:dfõ §

remsh,a ,laIhl uqo,a wem yd remsh,a ,laI 10 ne.ska jQ YÍr wem folla u; weh uqodyeÍug miq.shod wNshdpkdêlrKh ;Skaÿ lf<ah'

ta wkqj tla YÍr wemhla i|yd rcfha úOdhl ks,Odßhl= wem ;eìh hq;= njg jk fldkafoaish wo imqrd fkdue;sùu fya;=fjka isis,s fld;,dj,f.a wem fld<U uydêlrK úksiqre uks,d,a ffjoH;s,l m%;slafIam lf<ah'

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...