සන්ධාන විධායක සභාව අද

United People's Freedom Alliance
tlai;a ck;d ksoyia ikaOdkhg kj uy ‍f,alïjrhl= m;alr .ekSu we;=¿ ;j;a lreKq lsysmhla iïnkaOj idlÉPd lsÍu i|yd Èk 358lg miqj ikaOdkfha úOdhl iNdj wo ^08& rd;%S 8'00g ckdêm;s ffu;%Smd, isßfiak uy;df.a m%Odk;ajfhka fld<U mokï wdh;kfha § /iafõ'

ikaOdkfha úOdhl iNdj wjika jrg /iajQfha miq.sh jif¾ ud¾;= 14 jeksodh' bka miqj úOdhl iNdj /ia fkdjqKq w;r u;=ù ;sfnk .eg¨‍ lsysmhla iïnkaOj idlÉPd lsÍu i|yd úOdhl iNdj /ialrk f,ig ikaOdkfha idudðl foaYmd,k mlaI jk uyck tlai;a fmruqK" Y%S ,xld uyck mlaIh" foaYúuqla;s ck;d mlaIh ckdêm;sjrhdf.ka wjia:d lsysmhl§u ,sÅ; b,a,Sï l< nj uyck tlai;a fmruqfKa kdhl ÈfkaIa .=Kj¾Ok uy;d mejiSh'

fï w;r uydpd¾h úYajd j¾Kmd, uy;df.a wNdjfhka mqrmamdvq jQ tlai;a ck;d ksoyia ikaOdkfha uy ‍f,alï ;k;=r i|yd kï myla fhdackd ù ;sfnk nj foaYmd,k wdrxÑ ud¾. i|yka lrhs'

wud;Hjreka jk ikaOdkfha ysgmq uy ‍f,alï iqis,a fma%uchka;" uyskao wurùr" uyskao iurisxy" tia'ì' Èidkdhl" Y%S,ksm udOH  m%ldYl yd rdcH wud;H ä,dka fmf¾rd hk uy;ajrekaf.a kï ikaOdkfha uy ‍f,alï Oqrh i|yd fï jk úg;a fhdackd ù ;sfí'

fï w;r md¾,sfïka;=j ksfhdackh fkdlrk úoaj;l= ikaOdkfha uy ‍f,alï Oqrh i|yd m;al< hq;= njg fhdackdjla o bÈßm;aj ;sfí' flfia fj;;a taldnoaO úmlaIh ikaOdkfha uy ‍f,alï ;k;=r i|yd bÈßm;a fkdjk nj uyck tlai;a fmruqfKa kdhl ÈfkaIa .=Kj¾Ok iy msú;=re fy< Wreufha m%Odk ‍f,alï md¾,sfïka;= uka;%S Woh .ïukams, uy;ajre mejiQy'
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...