ප්‍රීටි සින්ටා යුග දිවියට

Preity Zinta Gets Married To Gene Goodenough In LA
fnd,sjqâ iskudfja iqmsß ks<shla jk m%Sás iskagd hq. Èúhg t<U ;sfnkjd'ta wußldfja f,dia wekac,Sia kqjr§hs. Bg mjqf,a idudðlhka iy ióm ñ;=re ñ;=ßhka lsysm fofkl= muKla iyNd.S ù we;s njhs bka§h mqj;a fiajdj, oelafjkafka'

m%Sá iskagd úydy jk njg miq.sh iufha mej;s lg l:d i;Hhla njg m;a lrñka miq.sh 29 jkod fuu újdy ux.,H isÿù ;sfnkjd'idïm%odhsl yskaÿ pdß;%j,g wkqj tu lghq;=  isÿjq nj i|yka'


wehf.a ux., W;aijhg r;= frdai iy iqÿ meyehkaf.ka hq;a u,a fhdod .ksñka b;d w,xldr ieris,s o lr ;sfnkjd'm%Sá iskagdf.a w;sk; .;a ukd,hd jqfha f,dia wekac,Sia úÿ,sn, ksYamdok wdh;khl wd¾Ól WmfoaYlhl= f,i lghq;= lrk fckS .=âbk*a kï wfhla'

Tyq ;jÿrg;a wOHdmk lghq;=j, ksr; fjñka isák nj o i|yka'Tyq iy iqmsß fnd,sjqâ ks<sh §¾> ld,hl isg ñ;=rka f,i isá njhs jd¾;d jkafka'


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...