ගෝඨාභයට සිතාසි

 Gotabaya Rajapaksa
,nk uehs ;=kajeks Èk fld<U úfYaI uydêlrKh yuqfõ fmkS isák f,i ola‌jd ysgmq wdrla‍Il f,alï f.daGdNh rdcmla‍I uy;d fj; is;dis hEùug fld<U úfYaI uydêlrK flduidßia‌ whsrdx.kS fmf¾rd uy;añh ksfhda. l<dh'

bl=;a 2006 jif¾ cq,s m<uqjeksod iy foieïn¾ ui m<uqjeksod ld,h w;r;=r§ oekg ñhf.dia‌ isák nd,isxyï úch l=ud¾ fyj;a wx.=ukS kue;s urdf.k uefrk fldá ;%ia‌;jdÈhdg urdf.k uefrk m%ydrhla‌ t,a, lsÍug wdOdr wkqn, §u u.ska ysgmq wdrla‍Il f,alï f.daGdNh rdcmla‍I uy;d urd oeóug l=uka;%Kh lsÍu" ,dkaia‌ fldam%,a m%shka; úfþr;ak" ,dkaia‌ fldam%,a mshisß" ,dkaia‌ fldam%,a m%kdkaÿ hk wh urd oeóu we;=¿ fpdaokd 13 la‌ hgf;a ysgmq t,a' à' à' B' wdOdrlrejka hEhs lshk ú;a;slrejka mia‌fokl=g tfrysj mjrd we;s kvqj úNd.hg .ekSug Èk kshu l< uydêlrK flduidßia‌jßh fuu ksfhda.h l<dh'
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...