දංකොටුව ඝාතන හේතුව

oxfldgqj brnv.u fldia‌fyafka jEka ßhla‌ ;=< ms<sia‌iS ureuqjg m;a jQ mqoa.,hka mia‌fokdf.a >d;khg ielmsg ox fldgqj m%foaYfha mÈxÑ lrejka mia‌fokl= ryia‌ fmd,sish u.ska Bfha ^13 od& w¨‍hu w;awvx.=jg f.k we;'

fuu iellrejka w;ßka m<uqjekakd jk uxcq kue;a;d ryia‌ fmd,sishg fy<sl< f;dr;=re wkqj jEka ßfha isg ñh.sh zfkaú lms,z kue;s ;eke;a;d lmamï .ekSug o mqreÿ ù isá wfhls'

weÕ¨‍ï lïy,l z.a,jqia‌z ;ïnk fndhsf,arejl fiajh lrk ;udf.ka udia‌m;d remsh,a mkia‌oyi ne.ska lmamï .ekSug zfkaú lms,z mqreoaola‌ lrf.k isá nj uxcq fmd,sishg mjid ;sfí' fufia lmamï §u È.gu l< fkdyels nj zfkaú lms,z g fldf;la‌ meyeÈ,s l<;a m,la‌ fkdjQ nj o uxcq mjid we;'

neßu ;ek uxcq ;udg ys;j;a ;j;a isõfokl=f.a iydh we;sj fkaú lms, we;=¿ mia‌fokdgu hlv fmd,a,lska myr § ;sfí'

;=jd, ,nd nrm;< ;;a;ajfhka isá fkaú lms, we;=¿ mia‌ fokd jEka ßhg oud fufia .sks ;nd we;ehs fy<s ù we;'

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...