චම්පිකගේ පියාණන් සමුගනියි

Patali Champika's father passes awayniakdysr m<d;a ixj¾Ok yd uyd k.r ixj¾Ok wud;H mdG,S pïmsl rKjl uy;df.a mshdKka Bfha ^07& wNdjm%dma; ù ;sfí'

Tyqf.a foayh nq,;aisxy," yE.,aTh mdf¾" fnda;f,a.u mjqf,a ksjfia fï jk úg ;ekam;a lr we;s w;r foayh ms<sn| wjidk lghq;= fyg ^09& iji 3'00g fldnjl iqidkN+ñfha§ isÿlsÍug kshñ; nj mjqf,a wdrxÑ ud¾. i|yka lr isà'
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...