උඩුවේ හිමිට ඇප

Ven. Uduwe Dhammaloka Thera granted bailrlaIs; nkaOkd.dr .;j isá mQcH Wvqfõ Oïudf,dal ysñhka fld<U w;sf¾l ufyaia;%d;a ksYdka; mSßia uy;df.a ksfhda.hlg wkqj wo^11& wem u; uqod yere‚'

w,smegfjl= ,Õ;nd .ekSfï fpdaokdj u; rlaIs; nkaOkd.r .;j isá Wvqfõ ysñhkag wem ,nd .ekSu i|yd Wkajykafiaf.a kS;s{hka wo ^11& fya;= 4la bÈßm;a l<yRelated Posts Plugin for WordPress, Blogger...