කුලසිරි බුදවත්ත අධිකරණයට

Dancing Girl Assaulted by Kulasiri Budawatta
m%lg k¾;k Ys,amS l=,isß nqoj;a; miq.shod kqf.af.dv wêlrKhg bÈßm;aj ;snqfka k¾;k isiqúhlg myr§fï fpdaokdjla ksidh' Tyq hgf;a kegqï yodrñka isá ;reKshlg Tyq úiska fmd,a,lska myrfokq ,en wef.a ysfia nfâ yd l,jd m%foaYfha ;e¨ï ;=jd, we;sj ;snqK w;r Èk ;=kla ;siafia weh frday,a.;j m%;sldr ,nd ;snqKd'

33 yeúßÈ úfha miqjk fuu ;reKsh l=,isß nqoj;a; rx.dh;kfha jir 10 la muK ;siafia k¾;kh yodrK njo lshejqKd'úfYaI wjYH;d iys; ukao udkisl ;reKshl jk weh tjeks msßia fjkqfjka mka;s mj;ajk lKavdhu hgf;a Tyqf.ka k¾;kh bf.k f.k ;snqK w;r kegqï jroaokjd lshd wehg myrÿka nj weh uyr.u fmd,sishg mjid we;'

wef.a {d;Ska isÿ l< meñKs,a, wkqj l=,isß nqoj;a; kqf.af.dv wêlrKhg bÈßm;a lrk ,ÿj fï jkúg isoaêh iu: uKav,hlg fhduq lr we;' uyr.u fmd,sish jeäÿr mÍlaIK isÿ lrhs'

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...