චතුරට නඩු

Chathura Senaratne
fmd,sia‌ ks,Odßhl=g neK ;¾ckh lr idmrdë f,i ìh.ekaùu iïnkaOfhka .ïmy Èia‌;%sla‌ tla‌i;a cd;sl mla‍I md¾,sfïka;= uka;%S p;=r fiakdr;ak uy;dg tfrysj rd.u fmd,sish Bfha ^24 od& ó.uqj m%Odk ufyia‌;%d;a wêlrKh yuqfõ kvq mjrkq ,enqfõh'

ó.uqj m%Odk ufyia‌;%d;a reÑr je,sj;a; uy;d yuqfõ ielldr md¾,sfïka;= uka;%Sjrhdg tfrysj fpdaokd folla‌ hgf;a fuu kvq mejÍu isÿlr we;'

miq.sh jif¾ iema;eïn¾ 14 od rd.u fmd,sia‌ ia‌:dkhg we;=¿ ù fiajfha ksr;j isá Wm fmd,sia‌ mÍla‍Il nKa‌vdr uy;dg neK ;¾ckh lr idmrdë ìh .ekaùu hk fpdaokd hgf;a iellreg tfrys fpdaokd f.dkqlr we;s w;r isoaêhg wod<j Tyq fï jk úg wem u; uqodyer we;'
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...