විදුහල්පති කම්මුල පලයි ..!

ynrdÿj m%foaYfha úÿy,l úÿy,am;sjrhd myr§fuka ;=jd, ,enQ tu úÿyf,a miajeks fY%a‚fha bf.kqu ,nk oi yeúßÈ isiqúhl fmf¾od ^02od& ynrdÿj l¿., frday,g we;=¿ lr we;ehs ynrdÿj fmd,sish mejeiSh'

fuu isiqúh wêlrKh úiska ynrdÿj yreu,af.dv m%foaYfha <ud ksjdihl r|jd isák <uhl= njo fmd,sia mÍla‍IKj,§ wkdjrKh ù ;sfí' úÿy,am;sjrhd úiska myr§fuka fuu isiqúhf.a uqyqKg ;=jd, isÿù we;s njo frday,a wdrxÑ ud¾. i|yka lrhs' fmf¾od fuu úÿyf,a .=rejßhlf.a remsh,a tlish ye;a;Ejla ke;s ùu iïnkaOfhka fuu isiqúh ielfldg úÿy,am;sjrhd úiska b;d wudkqIsl f,i wehg myr§ ;=jd, isÿlr we;s nj uQ,sl fmd,sia mÍla‍IKj,§ fy<sù we;'

fuu myr§fuka ;=jd, ,enQ isiqúh frday,a .; lsÍug mdif,a lsisjl= bÈßm;a ù fkdue;' <ud ksjdihg .sh oeßh Èjd wdydrho fkdf.k fõokdfjka fmf<ñka isákq ÿgq lsisjl= fï ms<sn|j ynrdÿj fmd,sishg oekqï § we;' ta wkqj jydu <ud ksjdihg .sh fmd,sish ;=jd, ,nd isá oeßh frday,g we;=¿ lrk f,i tys md,sldjg Wmfoia § we;'

fuu myr§u iïnkaOfhka frdayf,a m%;sldr ,nk oeßh wm yd fufia mejeiqjdh'
biafldaf,È uf.a nE.a tfla ;sì,d remsh,a tlish ye;a;Ejla yuqn jqKd'

ta i,a,s wfma biafldaf, ñia flfkl=f.¨‍' uu ta i,a,s .;af; keye' ljqreyß nE.a tlg od,d' Bg miafia uu fï i,a,s fydrlï lr, lsh, ñia, .syska wfma m%skaism,ag lsh,d' Bg miafi Wfoa /iaùfïÈ ug tkak lsh,d fmar fldaÜglska .eyqjd' ta jeÿKq mdrj,aj,g uf.a lïuq, me¿Kd' lïuq, fome;af;u fldagq mdr ;sfhkjd' Bg miafi udj fnfy;a .kakj;a tlal .sfha keye' ? fmd,sisfh udu,d weú;a ;uhs udj biamsß;df,g tlal hkak lsh,d uu bkak ;ek wïu,g lsõfõ'

fï ms<sn|j wod< m%d:ñl úoHd,fha úÿy,am;sjrhdf.ka úuiQ úg Tyq m%ldY lf<a WoEik /iaùfï§ weh f.kajd oeä f,i wjjdo l< nj;a lsisÿ myr§ula isÿ fkdl< nj;ah'
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...