පාර පුරා බියර්

Bearer container snap at near Badulla
fld<U isg nÿ,a,g ìh¾ m%jdykh lrñka ;snq lkafÜk¾ r:hla nÿ,a, yd,s we, fnda.yuä;a; m%foaYfha§ wo ^17& WoEik 10g muK ud¾.h u;u fmr,s ;sfnkjd'

lkafÜk¾ r:fha ßhÿre ;=jd, ,nd nÿ,a, frday,g we;=,;a lr we;s njhs frday,a wdrxÑud¾. i|yka lf<a'

lkafÜk¾ r:h fmf¾,sug fya;=j f,i Tjqka olajkafka ld¾ñl fodaIhla njhs'.ïuqka úYd, f,i fuu ia:dkfha /iaù we;s ksid tu ia:dkhg fmd,sia wdrlaIdj fhdojd we;'

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...