බස්‌වල හිඟමන් තහනම්

News Beggars in buses banned
nia‌kdysr m<df;a fm!oa.,sl nia‌ r:j, hdplhkag isÕuka hE§u imqrd ;ykï nj nia‌kdysr m<d;a ud¾.ia‌: u.S m%jdyk wêldßh mjihs'

nia‌ r:j, .uka .kakd u.Syq m%jdyk wêldßh fj; lrk ,o meñ‚,s lSmhla‌ ie,ls,a,g .ksñka fuu ;SrKh .;a nj nia‌kdysr m<d;a ud¾.ia‌: u.S m%jdyk wêldßfha iNdm;s kqjka jks.r;ak uy;d mejeiSh'

fï w;r iuyr hdplhska nia‌ r:j,g f.dvù tajdfha .uka .kakd u.Skaf.ka n,y;aldrfhka uqo,a b,a,d isák njo jd¾;dfõ'hdplhskag isÕuka hE§ug bvlv i,idfok nia‌ r: fiajlhskag tfrysj oeä l%shd ud¾. .kakehso u.Syq m%jdyk wêldßfha n,OdÍkaf.ka b,a,d isáhy'
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...