ලිංග මාරුවූ පෙම්වතුන්

Transgender Love Story
PdhdrEm oelmq .uka iqkaor hqj< la lsh,d ys;=k;a fï fofokd Wm;skau ldka;djla fyda msßñfhla fkdjk nj Tn úYajdi fkdlrk nj iy;slhs'ienúkau Tjqka fofokd miqld,Skj ,sx. úm¾hdihlg ,lajQ fofofkla'

flaá ys,a bmÿfka msßñ orefjl= úÈyg' b;sx thdf.a fouõmshka thdg odmq ku ;uhs ‘¨‍la ys,a’ lshk ku' wjqreÿ yf;a boka thdf.a YÍrfha ia;‍%S ,laIK my, fjkak .;a;u ¨‍lag fï fjkfoa ys;d.kak neß Wkd' ta ksidu thd ishÈú kid.kak;a ys;mq wjia:d ;snqk¨‍'

weßka wekavDDiag oeka jhi wjqreÿ 17 hs' Tyq bmÿfka .eyeKq orefjla úÈyg' bmfokfldg wehg oeuQ ku ‘tur,aâ’' weh l=vd l, nef,a k¾;khkag b;du;a m‍%isoaOhs' Bg wu;rj rEmiqkaoßhka f;drk  ;rÕj,skao weh ch.‍%ykh fldg ;sfnkjd'

flaá yd werka uqK .eiqfka óg wjqreÿ follg muK fmrhs' ta ,sx. úm¾hdihkag ,lajQjkaf.a ix.uhla yrydhs' tys§ Tjqka ;ukag Wk foa yefudau;a tlal fnod .;a;d' le;S mQ¾K jYfhka ,sx.úm¾hdihg wod, ie;alu weußldkq fvd,¾ 35"000l uqo,la f.jd lr.kq ,enQfj wehf.a l;dj mqj;am;ska lshjd úúO mqoa.,hskaf.ka ,enqk wdOdro iu.hs' kuq;a weßka ;ju;a Tyqf.a ie;alu lsÍug u.n,df.k isákjd'


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...