දැරියගේ ගෙල කපා මරයි !

girl world news in sinhala
;dhsjdkfha w.kqjr jk ;dhsfmays § isjqyeúßÈ oeßhlf.a f., is| oeuQ ‍fÄokSh mqj;la jd¾;d fõ'

weh ;u uj iuÕ ÿïßhm< foig h;=re meÈhlska hñka isáh § fï wjdikdjka; isoaêhg uqyqK § we;' oeßhf.a msgqmiska meñ‚ m%ydrlhd f,dl= msyshlska wef.a f., is| oud we;'

ujf.a ú,dm y~g /ia jQ msßia iellre w,a,d fmd,sishg Ndr § we;s w;r Tyq udkisl frda. b;sydihla ysñ mqoa.,hl= nj wkdjrKh ù we;' fldamhg m;a ck;dj iellre r|jd isák fmd,sish jg,d we;s nj o jd¾;d fõ' 


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...