ජාතියේ නායකයා මහින්ද

dayasiri jayasekara MAHINDAwjqreÿ ;syla‌ ;sia‌fia meje;s l=ßre hqoaOh iïmQ¾Kfhkau k;r lf<a tod fiakdêm;s f,i lghq;= l< ysgmq ckdêm;s uyskao rdcmla‍I uy;d nj;a t;=ud cd;sfha kdhlhd nj;a l%Svd wud;H ohdisß chfialr uy;d ;x.,af,a§ mejiSh'

;uka fï wdKa‌vqfõ is.ak,a lKq jkafka ke;ehs o fyd|g l,amkd lrñka lghq;= lrk nj o wud;Hjrhd ;x.,a, k.r Yd,dfõ meje;s ;x.,a, wdikfha Y%S ,xld ksoyia‌ mla‍I n,uKa‌v, /ia‌ùu wu;ñka lshd isáfhah'

WmdêOdÍka mkia‌wg oyilg rcfha /lshd ,ndfoñka uyd ixj¾Ok jHdmD;s /ila‌ l%shdjg keùug uyskao rdcmla‍I ysgmq ckdêm;s;=udg yels jQ nj;a t;=ud rg ia‌jhxfmdaIs; l< nj;a ohdisß chfialr weue;sjrhd lshd isáfhah'

tu ¥ro¾YS kdhlhd l< fiajh wu;l l< fkdyels hEhs o t<efUk md¾,sfïka;= uy ue;sjrKfha§ taldka;fhkau Y%S ,xld ksoyia‌ mla‍I rchla‌ msysgqjk nj o wud;Hjrhd mejiSh' tla‌i;a ck;d ksoyia‌ ikaOdkfha uyf,alï weue;s uyskao wurùr uy;d o tu wjia‌:djg tla‌j isáfhah'
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...