සුරනිමල සමුගනියි

ysgmq wud;Hjrfhl= jk iqrksu, rdcmlaI uy;d wNdjm%dma; ù ;sfí'fm!oa.,sl frday,l m%;sldr ,nñka isáh§ wo^14& WoEik Tyq wNdjm%dma; jQ nj mjqf,a {d;Ska mejiqfõh'

wNdjm%dma; jk úg 68 jk úfha miq jQ iqrksu, rdcmlaI uy;d foore msfhls'wNdjm%dma; jk úg iqrksu, rdcmlaI uy;d w.%dud;Hjrhdf.a úfYaI ksfhdað;hd f,i lghq;= lrñka isáfha h'
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...