කොළ පාට වල්ගා තරුවක්

jir foish y;<sia yhl b;sydihla ;=< mDÓúh wdikakfhkau .uka lrk  §ma;su;a yß; meye j,a.d ;rejla bÈß Èkj, § ÿr o¾Ylhka wdOdrfhka oelsh yels nj fcHIaG ffjoH m¾fhaIKd.dr ;dlaIK úoH{ ;drld Ôj úoHd .fõYl ls¾;s úC%ur;ak uy;d lshhs'

wä 3000 l úIalïNhlska hq;a C2016BA14 f,iska kï lr we;s fuu j,a.d ;rej miq.sh 22 fjksod mDÓúhg ie;mqï ñ,shk 2'2 l ÿrlska .uka lr we;s njg úoHd{hska wkqudk lrk nj;a óg m‍%:u C%sia;= j¾I 1770 È D1770LI ke;fyd;a f,lai,a kï j,a.d ;rej mDÓúhg wdikakfhka .uka lr we;s njo úC%ur;ak uy;d i|yka lrhs'

le,sf*dkshdfõ ys we;s kdid wdh;kfha JPL m¾fhaIKd.drfha f¾vd¾ ksÍlaIK u.ska C2016BA14  j,a.d ;rej ksßlaIKh ù we;'  tu  ksßlaIK PdhdrEm yevj,g wkqj fuu j,a.d ;refõ tla me;a;la .fvd,a leghla wfkla mi fmhdia f.ähl yevhla  f.k we;' jvd úYd, jQ j,a.d ;rej jQ 252P/LINER keue;s j,a.d ;rej mDÓúhg ie;mqï ñ,shk 3'3 ÿrlska miq.sh 21 fjksod .uka lr we;s nj;a tu j,a.d ;rej bÈß Èk j,È mDÓú w¾O f.da,fha úoHdudk jk njg úÿorhka m‍%ldYhg m;a fldg we;s nj úC%ur;ak uy;d jeä ÿrg;a m‍%ldY lf<ah'

252P/LINER  keue;s j,a.d ;rej miq.sh Èk lsysmhÈ tys §ma;h úoHd{hska wkqudk l< m‍%udkhg jvd jeä fjñka mj;sk w;r th iQ¾hhd ke.sàug fmr meh tlyudrlg m‍%:u ÿr o¾Ylhka u.ska keröug yelsjk njo úoHd{fhda wfmlaId lr we;s'

;jo bÈß Èkj, Woeik fuu j,a.d ;rej w.yre yd fikiqre .‍%y jia;= wdikakfha oelSug yelsjkq we;s njg úÿorhka Wml,amkh lr we;s w;r  th Wml,amkh lr we;s m‍%udKhg jvd ish .=Khlska §ma;sfhka jeäj yß;meye j,a.d ;rejla f,i o¾Ykh jkq we;s njo úC%ur;ak  uy;d jeä ÿrg;a fmkajd ÿkafkah'

tu fld< meyehg fya;=j jkafka tys we;a ldnka wxY=j,g br t<sh jeáfuka njo ioyka lrhs'

w,xldr jq fuu §ma;su;a b;sydi .; j,a.d ;rej 29" 30" 31 hk f;Èk ;=< oelsh yels nj;a tf;la fuf;la Y‍%S ,xldfõ ìys jq w.‍%.kH ;drld úoHd{fhl= f,i ief,flk uydpd¾h pkaø úC%uisxy uy;d mjik mßÈ ðjfha idOl /f.k hk jdykh jkafka j,a.d ;re njo ls¾;s úC%ur;ak uy;d jeä ÿrg;a meyeÈ,s lrñka lshd isáfhah' mD;súhkag j,a.d;re fmak l<la


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...